• خدمات مبتنی بر ارزش افزوده

خدمات مبتنی بر ارزش افزوده

بازدید : 832   |      

Value Added Services
دکتر برند ارائه دهنده خدمات جامع در راستای امنیت دسترسی و استفاده تعداد بیشتری از مشتریان نسبت به بخشی از خدمات یا دسته ای از محصولات یک برند در راستای گسترش جامعه مشتریان

Value Added Services
دکتر برند ارائه دهنده خدمات جامع در راستای امنیت دسترسی و استفاده تعداد بیشتری از مشتریان نسبت به بخشی از خدمات یا دسته ای از محصولات یک برند در راستای گسترش جامعه مشتریان
گسترش بازار به سمت مشتریان توسط روش هایی که با کسر مبلغ سرمایه گذاری اولیه و بصورت تجمیعی از مشتریان موجب تأمین هدف برند گردیده و همچنین با فروش در جا یا حجمی آن به مخاطبین یا فیلترهای بین مشتری و برند باعث بازگشت سرمایه گذاری و ترغیب برند به ایجاد فضای امن در راستای ارائه خدمات و محصول بصورت متناوب به مشتری می باشد.
ارائه شده توسط دکتر برند